Page 5 - Katalog GIFTS 2019
P. 5

MORE THAN GIFTS

      Zodpovědný management. Pracovní podmínky v továrnách našich
      dodavatelů bereme velmi seriózně. Abychom dosáhli zlepšení v celém
      odvětví, jsme členy amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative),
      skupiny více než 2.000 firem, které pracují, aby zajistili podmínky v
      továrnách dodavatelů, které jsou přiměřené, bezpečné a naplňují legální
      požadavky. amfori BSCI provádí nezávislý audit. Jde o průběžný proces, kdy
      jsou továrny dodavatelů auditovány pravidelně v cyklech.

Produktové
certifikace

REACH . EU REACH regulace je aplikována různými způsoby v      a potvrzuje, že nevyvolává žádné emise, které by mohli zapříčinit
různých produktových kategoriích. Je směřována na výrobu a      škodlivé interference s ostatními elektrickými nebo elektronickými
použití chemických substancí a jejich potencionální dopad na zdraví zařízeními. RoHs (Restriction of Hazardous Substances) test zjišťuje
a životní prostředí. Jelikož standardy jsou předmětem neustálých   hodnoty šesti zakázaných látek (jako jsou kadmium, olovo a rtuť).
změn, pečlivě sledujeme nejnovější požadavky (Annex XVII). Skrz
náš tým specialistů můžeme zajistit, že v prodávaných produktech   Označení CE. CE je zkratka pro “Conformité Européenne” (European
a použitých tiskových inkoustech nejsou žádné zakázané substance.  Conformity). Součástí procedury posuzování shody s předpisy
                                   jsou všechny klasifikovány dle relevantních Evropských nařízení a
EMC a RoHs certifikace. Technologie a ostatní technické předměty   regulací. A to i přes to, že regulace a nařízení jsou platná pouze pro
jsou nezbytné pro náš každodenní život. Proto potřebujeme      některé kategorie (a schválená0 pro získání značky CE. CE značení je
kontrolovat komponenty, které jsou používány k negování       požadováno v Evropské ekonocké unii (EEA).
potencionálních škodlivých vlivů elektromagnetické interference.
Abychom zajistili, že naše předměty fungují správně, implementovali
jsme EMC testování. EMC testuje schopnost zařízení odolat
interferenci ostatních elektrických nebo elektronických zařízení

                                   03
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10